Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden Artikel 3 – Informatie uitwisselen

Artikel 4 – Kennismaking Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 6 – Afkoelingsperiode

Artikel 7 – Duur en beëindiging Overeenkomst Artikel 8 – Zorgplicht van de opdrachtnemer Artikel 9 – Privacybescherming

Artikel 10 – Andere verplichtingen van opdrachtgever Artikel 11 – Niet-nakoming van de overeenkomst Artikel 12 – Klachten

Artikel 13 – Betalingsverplichting van opdrachtgever Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 

Artikel 1: Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Relatiebemiddeling; dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden. Onder te verdelen in: “bureaubemiddeling” waarbij het bureau contactmogelijkheden aanreikt en “zelfzorgbemiddeling” waarbij de opdrachtnemer omstandigheden creëert waarin de opdrachtgever zelf tot contactmogelijkheden kan komen;
 2. Vriendschapsbemiddeling; dienstverlening gericht op het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een vriendschap op te bouwen;
 3. Opdrachtnemer; natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent, in casu: you·me·us;
 4. Opdrachtgever; natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 5. Overeenkomst; overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling en/of vriendschapsbemiddeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in welke vorm dan ook;
 6. Contactmogelijkheid; de situatie dat het voor partijen die te kennen geven elkaar te willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder contactmogelijkheid wordt ook verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst.

 

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

 

 1. Opdrachtnemer is verplicht tegenover opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden te
 2. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever voor of bij het sluiten van de overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen danwel ter hand te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3: Informatie uitwisselen

 

 

 1. Opdrachtnemer verschaft opdrachtgever vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over de door de opdrachtnemer aangeboden vormen van bemiddeling, de duur van de overeenkomst, de werkwijze en het door opdrachtgever te betalen
 2. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat opdrachtgever zich een goed beeld kan vormen over hetgeen hij/zij redelijkerwijs aan diensten van de opdrachtnemer mag
 3. Opdrachtgever verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst ermee akkoord dat hij /zij met anderen in contact wordt
 4. you·me·us kan niet instaan voor de vertrouwelijkheid indien en voor zover deze wordt geschonden door het gebruik van de gekozen informatiedragers, waarbij met name gewezen wordt op de risico’s die verband houden met het gebruik van e-mails en mobiele

 

Artikel 4: Kennismaking

 

Het eerste kennismakingsgesprek tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is in principe kosteloos en duurt maximaal een half uur. Indien de opdrachtnemer voor dit gesprek kosten (bijvoorbeeld reiskosten) wenst te berekenen, dient dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtgever en dient opdrachtgever hiermee akkoord te gaan.

 

Artikel 5: De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt schriftelijk danwel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door opdrachtgever. In een elektronische omgeving is de overeenkomst gesloten wanneer opdrachtgever de bevestiging van zijn/haar aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.
 2. De informatie zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden maakt deel uit van de

 

Artikel 6: Bedenktijd

 

 1. Wanneer een overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen dan op het kantoor van opdrachtnemer, dan geldt normaal gesproken een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening (EU richtijn consumentenrecht).
 2. Verklaring opdrachtgever ten aanzien van de bedenktijd: De opdrachtgever verklaart van zijn/haar bedenktijd af te zien en verzoekt opdrachtnemer direct te beginnen met haar

 

Artikel 7: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Indien opdrachtnemer de eerste match tot stand brengt, is opdrachtgever de betaling verschuldigd conform de opdracht. Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat het minimumaantal voorstellen waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij/zij aan opdrachtnemer verschuldigd het inschrijfgeld, de administratiekosten en de overige contractueel overeengekomen kosten. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd of verrekend met de nog openstaande bedragen.
 2. Indien er na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode sprake is van een nieuwe bemiddeling waarvoor opnieuw een vergoeding van opdrachtgever wordt gevraagd (verlenging van het contract), dienen de voorwaarden hiervan vooraf aan opdrachtgever bekend te worden gemaakt en dient opdrachtgever hiermee schriftelijk dan wel elektronisch akkoord te gaan.
 3. De opdracht is volbracht als het minimumaantal voorstellen waarvoor de opdracht is verleend is verstreken, dan wel als opdrachtgever al dan niet via bemiddeling een relatie is

 

 

 

 

Artikel 8: Zorgplicht van opdrachtnemer

 

De opdrachtnemer verplicht zich ten opzichte van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed bureau in acht te nemen. Daartoe:

 

 1. bedient de opdrachtnemer zich van vakbekwame medewerkers;
 2. biedt de opdrachtnemer een redelijk aantal contactmogelijkheden aan, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en de bij het intakegesprek verstrekte informatie en de opgestelde profielschets;
 3. biedt opdrachtnemer, als dit tot haar werkzaamheden behoort, opdrachtgever de mogelijkheid tot evaluatie danwel oriëntatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject.

 

Artikel 9: Privacybescherming

 

 1. De opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van opdrachtgever op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. De opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van een opdrachtgever uiterlijk vijf jaar na het verstrijken van de overeenkomst

 

Artikel 10: Andere verplichtingen van opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever verplicht zich tot correct gedrag tegenover de opdrachtnemer, tegenover andere opdrachtgevers van de opdrachtnemer en tegenover andere, door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan opdrachtgever voorgestelde
 2. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonlijke gegevens van anderen en vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door
 3. Ingeval van bemiddeling verplicht opdrachtgever zich tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een opdrachtgever nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal Daarna laat opdrachtgever de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.

 

Artikel 11: Niet-nakoming van de overeenkomst

 

Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door de opdrachtnemer van haar zorgplicht genoemd in artikel 8, respectievelijk bij schending door opdrachtgever van zijn/haar plicht om correct te handelen conform artikel 10 lid 1 en daardoor voortzetting van de overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd.

 

 

Artikel 12: Klachten

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk en schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. Een klacht indienen gedurende de looptijd van de overeenkomst, danwel binnen één maand na afloop daarvan, is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat opdrachtgever zijn/haar rechten terzake verliest.
 2. De opdrachtnemer zal de ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen één maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk In dat geval maakt de opdrachtnemer met vermelding van de redenen binnen die termijn aan opdrachtgever kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/haar zal worden medegedeeld.

 

Artikel 13: Betalingsverplichting van opdrachtgever

 

 1. De opdrachtgever is verplicht de declaratie(s) van het relatiebemiddelingsbureau you·me·us tijdig te
 2. Wanneer de betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtnemer ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen
 3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient opdrachtgever te betalen binnen 14 dagen nadat een declaratie door hem/haar is ontvangen, tenzij op de declaratie anders staat vermeld.
 4. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij/zij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin verzendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel één betalingsherinnering, waarin opdrachtgever op zijn/haar verzuim wordt gewezen en wordt opdrachtgever alsnog in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering de declaratie/het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient opdrachtgever aan de opdrachtnemer de wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, tot de dag dat de opdrachtnemer het door opdrachtgever verschuldigde heeft ontvangen.
 6. De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het haar verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtnemer hiertoe overgaat, dient opdrachtgever de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.
 7. De leden 4, 5 en 6 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover opdrachtgever aantoont dat hij/zij bevoegd is de betaling op te

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle overeenkomsten met you·me·us is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgever woonplaats heeft in het buitenland.
 2. Indien en voor zover een of meerdere van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onverbindend of buiten toepassing mochten worden gesteld, blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing, met indeplaatsstelling van de onverbindend verklaarde bepalingen door bepalingen die deze het dichtst benaderen en welke niet onverbindend zijn.
 3. Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Review van

Klaartje

Geweldige ervaring met relatiebureau you•me•us. Ondanks dat ik een spierziekte heb, wist mijn matchmaker Linda eigenlijk meteen wat te doen. Zij dacht namelijk dat iemand van een ander kantoor, dat ze kende, goed bij mij zou passen en dat klopt! Ik vond zijn uiterlijk en alles aan hem meteen 100% fantastisch en ben van plan om verder te kijken hoe het is samen met hem.

Eerste keer na 50 Tinder dates ed. Ik werd zelfs gebeld door Linda dat ze me veel succes wilde wensen op de eerste date en na de eerste date belde ze ook om te vragen hoe het was geweest. Echt geweldig, niets dan lof ik, weet waar ik ben en daar zal ik blijven! Ook als het met deze niet lukt, want zij wil het net zo graag als ik!!!!

Eindelijk iemand die helpt en op een fijne manier. Vanaf moment van intake, haar appjes over hem en dan ook nog het bellen voor en na de date! Helemaal super ♡♡♡♡!

Een echte aanrader.

Bevestiging aanmelding

Single Vibes

Hartelijk dank voor je aanmelding. We nemen zo spoeding mogelijk contact met je op.

Met vriendelijk groet,

you•me•us & Hannah Foodbar

Review van

AC

Yessss. . . . . ik ben degene bij wie het gelijk raak was!
Na een etentje nog even op een terras om verder te praten, en daar gebeurde het ineens ;-). Wow, dat verwacht je toch echt niet bij zo’n eerste afspraak.

De volgende dag zaten we als 2 bakvissen aan de telefoon te giechelen nadat we aan elkaar hadden opgebiecht dat we echt wel vlinders in onze buik hadden.
Inmiddels zijn we 2 maanden op weg en voelt het als een heerlijke reis die we samen gaan maken!

Toen ik mijn eerste telefonisch contact met Linda had, dacht ik daarna; ja, ik ga dit nu eens serieus aan pakken voor mezelf.

Het zeer persoonlijke gesprek met Linda voelde heel vertrouwd. Daardoor durfde ik mijn wensen uit te spreken en dus ook eerlijk naar mezelf te zijn.
Mooi leermoment voor mezelf dankzij Linda.

De weg naar de match was hilarisch maar hoorden wij pas achteraf en vinden wij een leuk verhaal om te delen.

Toen ik het profiel van E besprak met Linda zei ze; die laatste zin. . . . . dat ben jij. En dat bleek zo te zijn ;-).
Er klopte nog veel meer en ja die beroemde klik en aantrekkingskracht was er ook!

Ongelofelijk blij en vol liefde gaan we ervoor.

Thnx Linda!
Lfs AC&E

Profiel maken

Dit is een voorbeeld video waarin je kunt zien hoe jij als vrijgezel jouw match laat zien, wie je bent en wat jouw wensen zijn. Bewegende beelden en geluid zeggen zoveel meer over jou!